петък, 2 януари 2009 г.

Правила на Бридж-Белот


Сложих правила на Покер и Блекджак. Но все пак най-добрата игра за мен си остава БЕЛОТ. Така, че няма как да не кача и правилата на белота. Просто животеца без белот е като Айрян без мляко т.е. за нищо не струва.

Официални правила на играта белот
В България, а и не само, белотът или както може би е по-правилно да се каже бридж-белотът е особено популярен. Въпреки това се оказва, че повечето хора изобщо или почти не познават правилата му. Свидетели сме на какви ли не изопачавания и изкривявания на правилата, да не говорим за зверските спорове, които възникват прекалено често. Всеки, който поне малко е играл белот, се смята за експерт и твори какви ли не щуротии!
Наскоро отново ме шокираха с правило, каквото не сте и сънували, оказа се, че при игра "без коз" може да се запишат 44(?) точки за вкарване!?
Така, че реших, че е крайно време някой да публикува истинските и неоспорими ПРАВИЛА на тази толкова интересна и популярна игра.
Белот е игра с карти за 4 човека (два отбора от по двама играчи). Известни са също и версии за двама и трима, но поради значителните си несъвършенства не са добили значителна популярност и не са достатъчно развити. Играе се с 32 стандартни карти (колода за бридж от която са отстранени картите от 2 до 6).

Правила на играта

Играчите застават така, че партньорите да се окажат един срещу друг.
Играта протича на четири етапа:

1. Раздаване - Раздаващият, ако желае, разбърква добре картите и подава на седящия от лявата му страна да цепи. По посока обратна на часовниковата стрелка на всеки играч се раздават първо по 3, а след това по още 2 карти. Така всеки от играчите държи в ръцете си по 5 карти.

2.Наддаване - Целта на наддаването е да се определи вариант на играта, който ще се играе. Вариантите са следните:

2.1 - Игра в козов цвят.При козова игра един от цветовете (боите) се определя за доминиращ (коз), а останалите са равноправни. Силата на картите от козовия цвят е както следва (в низходящ ред): J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. В останалите цветове силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7. Карта от козовия цвят доминира над всяка карта от друг цвят независимо от силата.

2.2 - Игра "Без коз".При игра "Без коз" няма доминиращ цвят. Силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7, независимо от цвета.

2.3 - Игра "Всичко коз".При тази игра всички цветове са козови т. е. силата им е: J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. Отново няма доминиращ цвят.
Наддаването протича по следния начин: Пръв обявява играчът в дясно от раздаващия. Той предлага един от вариантите на игра т.е. избира козов цвят или игра на "Без коз" или "Всичко коз". Ако не може да предложи вариант на игра обявява "пас". Следващият играч може да предложи по-висок вариант или "пас". Силата на вариантите е следната: Най-ниският вариант е спатия. Следват каро, купа, пика, "Без коз" и "Всичко коз". Когато последната валидна обява е направена от противников играч може да се обяви "контра". Това означава, че играчът който я обявява възнамерява да победи при избрания от противника вариант на играта. В този случай резултатът се удвоява. В отговор противниковият отбор може да обяви "реконтра". Тогава резултатът се учетворява. Наддаването приключва когато трима поредни играчи обявят "пас". Тогава раздаващият раздава по още 3 карти. След като наддаването приключи, ако не е избран вариант на играта (всички са "пас") картите се събират и следващият подред раздава.

3. - Разиграване.Играта започва седящият в дясно от раздаващия, като поставя една от своите карти на масата (тя определя "исканият" цвят). Всеки следващ играч поставя карта от същия цвят. Взятката (ръката) печели играчът който е поставил най-висока карта (или коз). Играчът, който е спечелил взятката събира картите, прибира ги при себе си (с лицето надолу) и започва следващият кръг, като играе произволна карта и т.н.
3.1 - Игра в козов цвят. В основата на играта е правилото за задължителното отговаряне на цвета и качването в коз. Ако играчът не притежава карта от искания цвят и взятката до момента принадлежи на противника, трябва да играе коз, т. е. да цака. Ако противникът е играл коз (е цакал), той трябва да даде по-висок (да надцака). В случай че няма по-висок коз , може да изиграе произволна карта.
3.2 - Игра "Без коз". Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета.

3.3 - Игра "Всичко коз". За разлика от "Без коз" всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадените до момента карти от искания цвят) независимо кой печели взятката до момента.
4. - Запис.След края на играта всеки отбор преброява точките, които е събрал от взятките си, като за всяка карта записва точки както следва:

След това към получените точки се прибавят точките от премии (виж по-долу). При игра на "Без коз", така получените точки се удвоявят, като единствено не се удвоява премията за капо (валат). Ако отборът, който е обявил варианта на играта е събрал повече точки от противника, то играта се смята за "изкарана". Ако точките са по равно, то играта се смята за "висяща". Ако отбора обявил вида на играта събере по-малко точки от противника, то играта се смята за "вкарана".
Когато игарата е изкарана, всеки отбор си записва сумата от точките, които е събрал, като предварително, ги раздели на 10 и закръгли до цяло число.
Когато играта е вкарана, противникът на отбора
, обявил вида на играта си записва всички точки (включително тези на противника), разделени на 10 и закръглени.
Ако играта е висяща отборът обявил вида й не записва точките си, а те остават за този, който спечели следващото раздаване. Противникът му си записва своите точки (разделени на 10 и закръглени). Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н.
При обявена контра, отборът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Удвоявят се и всички премии, включително премията за валат).
При обявена реконтра, отборът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Учетворявят се и всички премии, включително премията за валат).
При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за отбора, спечелил следващото раздаване.
Играта свършва когато някой от отборите събере 151 или повече точки. Ако и двата отбора едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно, играе се докато някой от отборите поведе.
Изключение представлява правилото "С капо не се излиза". В този случай се изиграва само още едно раздаване (изключва се раздаване, в което всички са обявили пас и раздаване завършило с валат).

Премии - Играч, който притежава следните комбинации от карти и я/ги обяви играейки първата си карта за дадено раздаване (независимо дали картата участва в комбинацията или не), печели за отбора си съответните точки:


Подредбата на картите при анонсите е следната: 7; 8; 9; 10; J; Q; K; A.
При игра на "Без коз", играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации. Т.е. не се получават никакви примии освен за капо или последно 10.
Ако една карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.
Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който завършва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат.
Ако и двата отбора са обявили карета, премии за тях си записва само отборът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят). Виж таблица 1.
Видът на комбинациите се изяснява едва след изиграване на последната карта. Така, ако един играч притежава например J, Q и K пики, обявява "терца" на първата взятка и след последната взятка уточнява например "Терца до поп от пики".
Премия за "белот": Ако някой от играчите притежава Q и К от козов цвят (който и да е цвят при игра на "Всичко коз") и го обяви по време на разиграването, печели за отбора си 20 точки. Обявяването на "белот" става при изиграването на първата от двете карти, ако е спазено някое от следните условия: 1. Като първа изиграна карта на взятката; 2. Отговаряйки на искания цвят. 3. При цакане, надцакване или подцакване при игра на козов цвят.
Премия от 10 точки получава отборът спечелил последната взятка в играта (последно 10). Ако е спечелил всички взятки в играта (така нареченият "валат" или "капо") получава още 90 точки.
Закръглявяне
Общият брой на точките с последното 10 е: 258 (26) на "Всичко коз", 260 (26 след удвоявянето) на "Без коз" и 162 (16) при игра на коз.
На "Всичко коз" проблем със закръгляването възниква при резултати завършващи на 4. Например: 34 - 224, 164 - 194 (ако в играта има 100 т. премии) и т.н. В този случай нагоре закръглява отборът с по-малко точки. В горните два примера съответно 4 - 22 и 17 - 19
На "Без коз" проблем със закръглявянето не може да възникне.
При игра на коз проблем възниква при резултати завършващи на 6. Отново нагоре закръглява отборът събрал по-малко точки. Например: при 56 - 106 се пише 6 - 10, при 6 - 156 се пише 1 - 15 и т.н. Особен и интересен е следният случай: При игра на коз или "Вкичко коз" единият от отборите има 50 или 150 премия. Това прави възможен резутат 154 - 154 на "Всичко коз" или 106 - 106 при игра на коз. Как да бъдат закръглени? Много просто: Нагоре закръглявяме точките които "висят". В горните два примера съответно пишем: 15 на отбора които не е обявил "Всичко коз" и 16 висят, а във втория случай пишем 10 и 11 висят.
Това е! Пожелаваме ви приятна игра!Ако искате да се пробвате срещу компютъра, можете да си свалите една малка програмка. Тя е френска и се играе по малко по-различни и странни правила, но върши работа за сравнение. Тъкмо ще се убедите колко по-интересна е Българската игра. Ако прочетете тактическите съвети, които ви дават сигурно ще се хванете за главата ;-) За съжаление нямаме по-добра. Ако някой е попадал на по-хубава програма за белот, или се наема да помогне в написването, моля веднага да се обади!

Орифиналния текст е на адрес http://belot-rules.hit.bg/


1 коментар:

  1. Браво на тва boy след некоя лекция се научи кво е belotec this велика game... Аплодисменти from me ама дай да ги раздаваме то правилата ша си дойдат от самосебеси >>>>>>>

    ОтговорИзтриване